Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Gospadarka odpadami

Ochrona środowiska=>Gospadarka odpadamiRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PORĘBA
"REWOLUCJA ŚMIECIOWA" -
nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie miasta Poręba.
 1. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz.391 z późn. zm.), na mocy której od 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Poręba zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienią się dotychczasowe zasady gospodarowania tymi odpadami. Od tego dnia obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przejmie Gmina Poręba. Odpady komunalne z tych nieruchomości będą odbierane przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, z którym to przedsiębiorcą Gmina podpisze umowę na ich odbiór i zagospodarowanie.
 2. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta objęte będą nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej) odbiór odpadów komunalnych będzie się w dalszym ciągu odbywał w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Przedsiębiorca ten musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Poręba.
 3. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą uiszczać do Gminy stosowną opłatę - będzie to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tej opłaty będzie stanowić iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tej opłaty właściciel nieruchomości wyliczy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Poręba deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór określa Uchwała Nr XXVI/216/13 Rady Miasta Poręba z dnia 11.03.2013 r. Deklarację tę należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Poręba w terminie do dnia 15 maja 2013 r.
 4. Określoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wpłacać do dnia 15 każdego miesiąca (począwszy od lipca 2013 r.) w kasie Urzędu Miasta Poręba lub przelewem na rachunek wskazany przez Urząd Miasta Poręba.

  Przyjęta Uchwałą Nr XXVI/211/13 Rady Miasta Poręba z dnia 26.02.2013 r. stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 9 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, jeżeli powstające tam odpady są segregowane
  • 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na nieruchomości jeżeli odpady nie są segregowane.

  Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są mieszkańcom miasta dostarczane bezpośrednio do domu. Można je również odbierać w siedzibie Urzędu Miasta Poręba. Druki te są również dostępne do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI - pobierz deklaracje w formacie pdf. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można przekazać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na niżej określonych zasadach:

  • deklaracja jest umieszczona na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba w postaci elektronicznego formularza;
  • odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • deklarację można złożyć wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny lub bezpieczny profil zaufany;
  • po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru.
  • szczegółowe informacje o procedurze składania deklaracji są umieszczone na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba.
  • Odnośnik do elektronicznej wersji deklaracji
 5. Deklaracja o wysokości opłaty jest składana w następujących terminach :
  • do 15 maja 2013 r. - pierwsza deklaracja
  • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia do zbierania odpadów w sposób selektywny bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny,
  • 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Uiszczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu obejmujące :
  • Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • Obsługę administracyjna systemu

W ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne z nieruchomości będą odbierane z następująca częstotliwością :

zabudowa wielorodzinna:

 • odpady zmieszane: trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),
 • odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło):raz na dwa tygodnie,
 • odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w tygodniu, a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) 2 razy w tygodniu

zabudowa jednorodzinna :

 • odpady zmieszane : dwa razy w miesiącu,
 • odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło): jeden raz w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w miesiącu a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) dwa razy w miesiącu.

Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczną opłatę należy wnosić bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Przykładowo: opłatę za miesiąc lipiec 2013 r. należy uiścić do dnia 15 lipca 2013 r., itd.

Opłatę za odbiór i za gospodarowanie odpadami można uiszczać w następujący sposób:

 • w kasie Urzędu Miasta Poręba, 42 - 480 Poręba, ul. Dworcowa 1 (kasa czynna: poniedziałek - 8:30 - 14:00, wtorek - piątek - 8:30 - 13:00) - dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba - dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej;

Nr rachunku bankowego do wpłaty należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Sosnowcu, Filia w Porębie 38 1930 1334 2002 0200 0060 0002 tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)

Uwaga: mieszkańcy budynków w zabudowie wielorodzinnej (bloki) wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Zarządcy nieruchomości.


CO Z DOTYCHCZASOWYMI UMOWAMI ?

W związku z przejęciem przez Gminę obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości powinien dokonać wypowiedzenia umowy, jaka była przez niego zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z jego nieruchomości. Umowę należy wypowiedzieć z takim wyprzedzeniem, aby 1 lipca 2013 roku przestała ona obowiązywać (informacja o okresie wypowiedzenia zawarta jest w treści umowy).


1. SEGREGUJ ODPADY - TO SIĘ OPŁACA ! - cz. I
2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW


Pobierz wersję do druku
1. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
2.Zasady prawidłowego segregowania odpadów

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=