Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Kodeks Etyczny

Urząd Miasta i Rada Miasta=>Urząd Miasta=>Kodeks EtycznyRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł
Kodeks Etyczny
Preambuła

Mając na względzie dobro publiczne, właściwą obsługę interesantów oraz właściwą rangę zawodu urzędnika samorządowego pracownicy Urzędu Miasta w Porębie przyjmują Kodeks Etyczny będący ujednoliconym spisanym zbiorem zasad, którymi kierują się i będą się kierować w swojej pracy. Kodeks ma też za zadanie ujednolicenie standardów, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy samorządowi. Kodeks opiera się na podstawowych wartościach takich jak jawność, uczciwość, fachowość oraz zasadzie przyjaznego traktowania interesantów.

Zasady ogólne:
 1. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta w Porębie w celu prawidłowego wykonywania swoich zadań zobowiązani są kierować się w swojej pracy zasadami:
  • bezstronności, apolityczności, równego traktowania stron,
  • terminowości załatwiania spraw, legalności, i kompetencji,
  • odpowiedzialności, gospodarności i kreatywności,
  • uprzejmości , współdziałania i wzajemnego szacunku.
 2. Pracownicy powinni być świadomi swojej służebnej roli w stosunku do mieszkańców i wszystkich interesantów, gdyż wykonywane przez nich zadania mają na celu zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej.
 3. Pracownicy powinni dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 4. Pracownicy Urzędu w miejscu pracy, a także poza nim, swoim zachowaniem i wyglądem powinni dbać o dobre imię Urzędu ,współpracowników i przełożonych. Strój pracownika w miejscu pracy powinien być dostosowany do rangi zawodu urzędnika samorządowego.
 5. Realizując powierzone zadania pracownik powinien mieć na względzie racjonalne wykorzystywanie środków publicznych w myśl zasad gospodarności, legalności, celowości i rzetelności.Powinien dbać o powierzony majątek i chronić go przed zniszczeniem.
 6. Pracownik samorządowy ma działać na podstawie przepisów prawa i w zgodzie z nimi według najlepszej swojej woli i wiedzy, natomiast nie może kierować się interesem poszczególnych grup , osób lub działać dla osiągnięcia osobistych korzyści. Powinien działać w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek podejrzenia o korupcje lub stronniczość.
 7. W przypadku popełnienia błędu pracownik powinien dążyć do jak najszybszego naprawienia go i wyeliminowania jego negatywnych konsekwencji.
 8. Pracownik powinien posługiwać się językiem zrozumiałym dla klienta, wyjaśniać najtrudniejsze zagadnienia i służyć pomocą przy załatwianiu spraw urzędowych (posługując się między innymi przyjętym Zarządzeniem Burmistrza katalogiem spraw załatwianych w Urzędzie Miasta w Porębie). W przypadku braku wiedzy lub kompetencji do załatwienia określonej sprawy powinien wskazać osobę lub urząd właściwe do jej rozpatrzenia.
 9. Pracownik zobowiązany jest do współdziałania w ramach zespołu z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą, wątpliwościami oraz do wykazywania inicjatywy.
 10. We relacjach pomiędzy pracownikami oraz pracownikami i przełożonymi powinny obowiązywać zasady wzajemnego szacunku i życzliwości , wzajemnej pomocy i lojalności.
 11. Pracownik nie może wykonywać pracy lub prowadzić działalności na własny rachunek, która pozostawałaby w sprzeczności z jego obowiązkami zawodowymi lub narażała na podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
Postanowienia końcowe:
 1. Niniejszy kodeks powstał przy zaangażowaniu i współudziale pracowników Urzędu Miejskiego w Porębie, którzy wyrazili wolę jego stosowania i przestrzegania.
 2. Treść kodeksu może, zostać zmieniona, uzupełniona na pisemny wniosek 4 pracowników urzędu zatrudnionych na czas nieokreślony.
 3. Każdy z pracowników otrzymuje egzemplarz kodeksu do stosowania i ewentualnego udostępnienia interesantom, a nowo przyjmowani pracownicy maja obowiązek zapoznać się z jego treścią.
 4. Treść kodeksu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Porębie, oraz zamieszczenie na stronie internetowej UM.
 5. Kodeks wchodzi Pracowników życie po złożeniu podpisów na egzemplarzu znajdującym się w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich przez wszystkich zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poręba na dzień 31 sierpnia 2005r.

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=