Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


15-01-2013 12:55

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - przystanki komunikacyjne.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie :

  1. uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poręba oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz
  2. ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poręba

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres miejski@umporeba.pl do dnia 27 stycznia 2013 r. na załączonym formularzu.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 234, poz.1536) projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poręba oraz uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poręba oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Zgodnie z art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Nr 234, poz.1536) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Miasta Poręba ogłosił w dniu 14.01.2013 r. konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poręba oraz uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poręba oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Został określony termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 14.01.2013 r. i termin zakończenia do dnia 27.01.2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Poręba (www.bip.umporeba.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poręba.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja nie wniosła uwag bądź opinii w przedmiocie konsultacji w/w projektu aktu prawa miejscowego.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poręba oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dokument PDF 212
2) Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poręba Dokument PDF 206
3) Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poręba Dokument PDF 210
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poręba Dokument PDF 204

Wyświetlono: 1638 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]