Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


10-01-2014 11:31

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba położonej przy ulicy Cisowej 2

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7458/46 o powierzchni 581 m2  zabudowana budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym, położona w Porębie przy ulicy Cisowej 2. dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1Z/00025007/2. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Jest nieogrodzona, uzbrojona w wodociąg, kanalizację i linię elektryczną, aktualnie wszystkie media są odłączone. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym w 1923 roku w technologii tradycyjnej. Jest to budynek o zwartej bryle, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wymagający remontu.
 2. Cena wywoławcza : 77.920 zł - wartość składnika budowlanego 61.326 zł,wartość składnika gruntowego 16.594 zł
 3. Wadium : 7.792 zł
 4. Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2014r.  o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.

Przeznaczenie nieruchomości:

 • Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W ewidencji gruntów miasta Poręba działka nr 7458/46 jest oznaczony symbolem B RIVb - co oznacza grunt zabudowany klasy IVb.
 • W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położone na obszarze adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 17 lutego 2014 r.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium
 • dokumenty stwierdzające tożsamość
 • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
 • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.

 

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 194

Wyświetlono: 2036 razy
Data ostatniej modyfikacji:10-01-2014 11:34 Urząd Miasta Poręba - [1870]