Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


10-01-2014 13:00

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek - garaże.

 1. Przedmiotem przetargu są działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
 • 13525/21 pow. 39 m2 cena wywoławcza 2166 zł. Wadium 216,60 zł.
 • 13525/39 pow. 38 m2cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/40 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/41 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/42 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/43 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/44 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/111 pow.  40 m2 cena wywoławcza 2223 zł. Wadium 222,30 zł.
 • 13525/87 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/88 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
 • 13525/127 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium211,10 zł.
 • 13525/128 pow. 38 m2 cena wywoławcza 2111 zł. Wadium 211,10 zł.
  Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 r. od godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1. Wpłata wadium do dnia 20 lutego 2014r.
  Podane ceny wywoławcze są cenami netto. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT w stawce 23%.
  1. Dla powyższych nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Miasta Poręba Nr GMR – 7331-1-0035/10 z dnia 19.08.2010r. w sprawie ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji p.n. budowa kompleksu garaży.
  2. Działki stanowiące przedmiot przetargu są wolne od roszczeń oraz praw osób trzecich.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu
   publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Poręba.
   BARDZO WAŻNE: W tytule przelewu należy podać numer ewidencyjny działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
   Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca jest zobowiązana wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca

  Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.

  Pobierz dołączony plik
  Nazwa dokumentuPobrano
  1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 194

  Wyświetlono: 1751 razy
  Data ostatniej modyfikacji:24-01-2014 15:27 Urząd Miasta Poręba - [1870]