Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


03-03-2014 14:33

Zasady rekrutacji do Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych oraz klas „O” obowiązujące na terenie miasta Poręba

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

  Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w Wniosek o jego przyjęcie. Wniosek można pobrać na stronie internetowej przedszkola lub gminy Poręba Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie – karty będą do pobrania w każdym przedszkolu od 17 marca 2014 r. Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanej przez rodzica jako pierwsza). Niezłożenie w terminie do 28 marca 2014 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

  Uwaga:

  Dzieci urodzone po 31.12.2011 r. nie będą uczestniczyły w pierwszym etapie rekrutacji . Rodzice tych dzieci po ukończeniu przez nie 2,5 roku mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

  Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. urodzone między 1.07.2008 r. a 31.12.2009 r.) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

  Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do oddziału „0” w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola.

  Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 2. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

  Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie od 3 marca do 12 marca 2014 r. deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

 3. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przyjmowane są do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na podstawie skierowania wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Zawierciu

  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych.

  Uwaga:

  Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 4. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Poręba.

  Rodzice dzieci zamieszkujących poza Porębą mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poręba po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.) pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Miasta Poręba oraz jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

 5. Dzieci zmieniające przedszkole.

  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzic jest zobowiązany wypełnić Wniosek o przyjęcie na którym dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza robi adnotację,że został poinformowany o zmianie placówki. Po podpisaniu Wniosku o przyjęcie, rodzic składa go w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako placówkę pierwszego wyboru.

  Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 6. Dane zamieszczane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:
  dane osobowe dziecka:
  • pesel dziecka (w przypadku braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – służą identyfikacji dziecka,
  • dane dodatkowe o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,
  • wybrane przedszkola/szkoły – informacja o preferencjach co do zapisu dziecka do wybranych placówek (uwaga: kolejność wyboru placówek ma znaczenie w procesie rekrutacji)
  dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
  • imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,
  • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) - służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail – umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji, o zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadają.

  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

  Kryteria rekrutacyjne:

  Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę łącznie te kryteria ( kryteria te mają jednakową wartość punktów ).

  Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Poręby – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria dodatkowe zostały ustalone w wyniku uzgodnień pomiędzy organem prowadzącym i dyrektorami placówek oświatowych ( wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana)

  Uwaga:

  Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

  Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego – art. 13d ust. 3 ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).

Kryterium Punkty 1)
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)
Dziecko z rodziny wielodzietnej 10
Dziecko niepełnosprawne10
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego10
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych10
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo10
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego10
Dziecko objęte pieczą zastępczą10
Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)
Dziecko obojga rodziców pracujących
lub studiujących w systemie stacjonarnym
20
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 20
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie
przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
10
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka nie przekracza 3 km10

Informacje do kryteriów :

 1. Punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się
 2. Rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 3. Samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 4. Wymagane w celu potwierdzenia spełniania któregoś z kryteriów oświadczenia rodziców lub opiekunów pod odpowiedzialnością karną.

Wzory druków zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału Przedszkolnego ,klasy „O” obowiązujące na terenie Gminy Poręba zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Poręba Nr 29/14 z dnia 26 lutego 2014r.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zasady rekrutacji  Dokument PDF 200
2) Wzory druków zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Dokument WORD 212

Wyświetlono: 1656 razy
Data ostatniej modyfikacji:04-03-2014 08:57 Urząd Miasta Poręba - [1870]