Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


03-03-2014 15:28

Rekrutacja do szkół podstawowych oraz Gimnazjum im. Stanisława Staszica na terenie Gminy Poręba w roku szkolnym 2014/2015

W Porębie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 będzie prowadzony w 3 samorządowych szkołach podstawowych. W szkołach będą trwał zapisy do klas pierwszych uczniów urodzonych w 2007 roku oraz w pierwszym półroczu 2008 roku t.j 1 stycznia-30 czerwca.

Ponieważ organ prowadzący ma obowiązek zapewnić przyjęcie dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły, uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkołę w uzgodnieniu z Burmistrzem i w miarę wolnych miejsc.

W przypadku wyboru szkoły innej niż szkoła rejonowa w zgłoszeniu , szkołę rejonową należy wskazać na liście preferencji jako ostatnią. Druki można pobrać i wypełnić w sekretariacie każdej szkoły na terenie Poręby lub na stronach internetowych Gminy lub Szkół.

Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Administracja szkoły podstawowej przyjmuje i weryfikuje złożoną kartę zapisu, Jeżeli dziecko mieszka poza obwodem to kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

Rodzice muszą pamiętać, że dzieci te wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc posiadanych przez daną szkołę.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 23 kwietnia br o godz. 9.00.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych w mieście Poręba będzie podana na stronach urzędu miasta Poręba po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów do szkół podstawowych specjalnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.

POSTAWY PRAWNE ZAPISÓW / REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Z dniem 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz.7). Zgodnie z art. 8 ww. ustawy:

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (art. 20a ust. 5 oraz art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (art. 20a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

  Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. We wniosku, określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 3. W statucie szkoły umieszczone zostały kryteria określające zasady rekrutacji do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.
 4. Nie później niż do końca lutego 2014r. dyrektor szkoły podaje kandydatom do wiadomości kryteria określające zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r. (art. 20zd ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).VII. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Zadania komisji rekrutacyjnej określone zostały w art. 20 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

Kryterium Punkty 1)
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)
Dziecko z rodziny wielodzietnej 10
Dziecko niepełnosprawne10
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego10
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych10
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo10
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego10
Dziecko objęte pieczą zastępczą10
Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)
Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym 20
Dziecko zamieszkuje na terenie miasta Poręba 20
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki której dotyczy wniosek rekrutacyjny kandydata10
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka nie przekracza 3 km10
Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru10

Informacje do kryteriów :

 1. Punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się
 2. Rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 3. Samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 4. Wymagane w celu potwierdzenia spełniania któregoś z kryteriów oświadczenia rodziców lub opiekunów pod odpowiedzialnością karną.
Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zasady rekrutacji do szkół podstawowych  Dokument PDF 189
2) Wzory druków zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowowej Dokument WORD 204
3) Zasady rekrutacji do Gimnazjum im. Stanisława Staszica  Dokument PDF 200
4) Wzory druków zgłoszenia i wniosku - gimnazjum Dokument WORD 195

Wyświetlono: 1463 razy
Data ostatniej modyfikacji:04-03-2014 08:56 Urząd Miasta Poręba - [1870]