Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


20-05-2014 15:28

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie przy ulicy Kopernika i Ludowej

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1860/2 o powierzchni 269m2. Niezabudowana, położona w Porębie przy ulicy Kopernika i Ludowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1Z/00019967/4. Działka ma kształt prostokątny, mocno wydłużony teren jest płaski. Działka jest nieuzbrojona, ale sieci uzbrojenia – wodociąg, kanalizacja, gaz, linia energetyczna – przebiegają w ulicy Ludowej.
 2. Cena wywoławcza : 5 342 zł
 3. Wadium : 534,20 zł
 4. Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2014r.  o godz. 10.30 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.

Przeznaczenie nieruchomości:

 • W ewidencji gruntów miasta Poręba działka nr 1860/2 jest oznaczony symbolem PS IV - co oznacza pastwisko klasy IV. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej..
 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 24 czerwca 2014 r.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium
 • dokumenty stwierdzające tożsamość
 • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
 • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 191

Wyświetlono: 1684 razy
Data ostatniej modyfikacji:23-05-2014 12:16 Urząd Miasta Poręba - [1870]