Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


23-05-2014 12:15

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie przy ulicy Sosnowej

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7388/2 o powierzchni 700m2 niezabudowana, położona w Porębie przy ulicy Sosnowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1Z/00002126/5. Działka ma kształt prostokątny, mocno wydłużony, teren jest płaski. Działka jest częściowo ogrodzona - od strony ulicy Sosonowej znajduje się ogrodzenie z siatki metalowej, z pozostałych stron znajdują się ogrodzenia stanowiące własność właścicieli sąsiednich posesji. Sieci uzbrojenia – wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, linia energetyczna i telefoniczna przebiegają w ulicach Armii Ludowej i częściowo Sosnowej.
 2. Cena wywoławcza : 24 647 zł
 3. Wadium : 2 464,70 zł
 4. Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2014r.  o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.

Przeznaczenie nieruchomości:

 • W ewidencji gruntów miasta Poręba działka nr 7388/2 jest oznaczony symbolem R V - co oznacza grunt rolny klasy V.
 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 24 czerwca 2014 r.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium
 • dokumenty stwierdzające tożsamość
 • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
 • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 220

Wyświetlono: 1818 razy
Data ostatniej modyfikacji:23-05-2014 12:15 Urząd Miasta Poręba - [1870]