Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


24-07-2014 11:32

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba - Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie - aktualizacja

Informujemy o nowej wersji Regulaminu. Prosimy pobrać aktualną wersję.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” realizowany jest przez Gminę Poręba w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Celami głównymi Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych z terenu gminy Poręba zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
 2. Zarządzanie projektem,
 3. Promocja i informacja,
 4. Zakup i przekazanie beneficjentom ostatecznym komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem oraz świadczenie wsparcia i obsługi serwisowej.
 5. Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych.

Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy Poręba, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba, tel 32 67 71 258 pokój nr 26.

Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 2. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 4. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.
 5. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Poręba,nie posiadające komputera i dostępu do Internetu.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:

 1. Pierwszy etap obejmować będzie nabór prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną składającą się m.in z pracowników Urzędu Gminy w Poręba i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej grupy potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z terenu gminy Poręba, spełniających kryteria.
 2. Drugi etap obejmować będzie:weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie,utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych oraz Listy Rezerwowej oraz poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w Projekcje i podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami ostatecznymi Projektu

W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 40 Beneficjentów ostatecznych. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy Poręba, rodzic lub opiekun prawny ucznia dostarczając do dnia 29 sierpnia 2014 r. dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:

 1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
 2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego,
 3. Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik nr 3 do regulaminu)
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dot. osób niepełnosprawnych,
 5. Opinię o udzielanych stypendiach socjalnych - dot. dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (załącznik nr 4 do regulaminu),
 6. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych (załącznik nr 5 i 6 do regulaminu) Oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 7 do regulaminu)
 7. Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży szkolnej (załącznik nr 8 do regulaminu)

Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 01.08.2014 do 17.10.2014 w Urzędzie Gminy Poręba ul. Mickiewicza 2 pokój nr 26 (II p.) lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Poręba.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dokument PDF 253
2) Zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie  Dokument PDF 257
3) Zał. nr 2: Formularz zgłoszeniowy Dokument PDF 273
4) Zał. nr 3: Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym Dokument PDF 253
5) Zał. nr 4: Opinia o udzielonych stypendiach Dokument PDF 249
6) Zał. nr 5: Zaświadczenie z MOPS Dokument PDF 252
7) Zał. nr 6: Zaświadczenie z MOPS Dokument PDF 257
8) Zał. nr 7: Oświadczenie o wysokości dochodów Dokument PDF 255
9) Zał. nr 8: Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży szkolnej  Dokument PDF 241

Wyświetlono: 3192 razy
Data ostatniej modyfikacji:17-09-2014 14:28 Urząd Miasta Poręba - [1870]