Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


16-09-2014 15:18

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 12078/4 stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie przy ulicy Niepodległości

 1. Przedmiotem przetargu jest: - nie zabudowana działka nr 12078/4 o powierzchni 647 m.kw. Cena wywoławcza 31 587,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej tj. 3 158,70 zł.
  Działka ma kształt prostokątny, powierzchnia terenu jest płaska. Działka jest porośnięta trawą, nieogrodzona. Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenie – wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, linia elektryczna i telefoniczna – przebiegają w ulicach Niepodległości i Konstruktorskiej i doprowadzone są do sąsiedniego budynku.W ewidencji gruntów miasta Poręba oznaczona jest symbolem RV, co oznacza grunt orny klasy V. KW CZ1Z/00007513/0.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  - Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położone na obszarze adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 07 października 2014r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 5. Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2014r. o godz. 10,30 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 8. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 200

Wyświetlono: 1359 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]