Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


16-09-2014 15:27

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 12078/6 stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie przy ulicy Niepodległości

 

 

 
 1. Przedmiotem przetargu jest:
  - nie zabudowana działka nr 12078/6 o powierzchni 542 m.kw. położona w Porębie przy ul. Niepodległości Cena wywoławcza 25 313,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej tj. 2 531,30 zł.
  Działka ma kształt trapezowy, powierzchnia terenu jest płaska. Działka jest porośnięta trawą, nieogrodzona. Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia – wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, linia elektryczna i telefoniczna – przebiegają w ulicach Niepodległości i Konstruktorskiej i doprowadzone są do sąsiedniego budynku. W ewidencji gruntów miasta Poręba oznaczona jest symbolem RV, co oznacza grunt orny klasy V. KW CZ1Z/00007513/0.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  - Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położone na obszarze adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 07 października 2014r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 5. Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2014r. od godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 8. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 203

Wyświetlono: 1381 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]