Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


16-09-2014 18:41

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Porębie,obręb Niwki przy ulicy Wodnej

 

 

 
 1. Przedmiotem przetargu jest:
  - nie zabudowana działka nr 1054 o powierzchni 4030 m.kw. położona w Porębie, obręb Niwki przy ul. Wodnej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  - Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położone na obszarze adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 07 października 2014r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 5. Przetargi odbędzie się dnia 10 października 2014r. od godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.
 6. Cena wywoławcza 36 109,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej tj. 3 610,90 zł.
 7. Działka ma kształt prostokątny, mocno wydłużony. Teren obniża się od ul. Wodnej. Powierzchnia terenu jest płaska. Działka jest porośnięta trawą i kilkoma krzewami, nieogrodzona, nieuzbrojona. Wodociąg i linia energetyczna przebiegają w ulicy Wodnej. W ewidencji gruntów miasta Poręba pod względem rodzaju użytków jest określona na obszarze 17 m.kw.jako grunty orne klasy IVa, na obszarze 1367 m.kw. jako grunty orne klasy V, na obszarze 542 m.kw. jako łąki trwałe klasy IV i na obszarze 2104 m.kw. jako łąki trwałe klasy III. KW CZ1Z/00023727/1
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 10. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 228

Wyświetlono: 2083 razy
Data ostatniej modyfikacji:17-09-2014 14:29 Urząd Miasta Poręba - [1870]