Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


17-10-2014 12:57

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do internetu oraz świadczenie usług szkoleniowyc h w ramach realizacji projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba" - aktualizacja

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. paz, 907) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Poręba Gminę Poręba w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 346884-2014 w dniu 17.10.2014 r. na Dostawę sprzętu komputerowego, wraz z usługą dostępu do Internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba", wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: SUNTAR Sp. z o.o. ul, Boya Ze3eńskiego 5b, 33-100 Tarnów Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, co wynika ze streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia Dostawę sprzętu komputerowego, wraz z usługą dostępu do Internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba", w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Poręba Gminę Poręba w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 346884- 2014 w dniu 17.10.2014 r., na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 P.Z.P. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.Z.P. oraz zaoferuje najniższą łącznią cenę brutto. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez: 1. SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, z ceną brutto: 233,208,00 PLN.

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca, który złożył ofertę spełnił warunki udziału w postępowaniu a oferta była zgodna z przepisami P.Z.P. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę SUNTAR Sp. z o.o., ul, Boya Żeleńskiego Sb, 33-100 Tarnów, zgodnie z art, 91 ust. 1 w zw, z art. 2 pkt 5 P.Z.P.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o naborze Dokument PDF 259
2) Pytania i odpowiedzi Dokument PDF 211
3) Wyniki naboru Dokument PDF 210
4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dokument PDF 270
5) Załączniki do ogłoszenia Dokument zip 256

Wyświetlono: 1795 razy
Data ostatniej modyfikacji:03-12-2014 21:49 Urząd Miasta Poręba - [1870]