Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


06-11-2014 13:39

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 7458/46 stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie przy ulicy Cisowej 2.

 

 

 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7458/46 o powierzchni 581 m2 zabudowana budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym, położona w Porębie przy ulicy Cisowej 2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1Z/00025007/2. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Jest nieogrodzona, uzbrojona w wodociąg, kanalizację i linię elektryczną, aktualnie wszystkie media są odłączone. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym w 1923 roku w technologii tradycyjnej. Jest to budynek o zwartej bryle, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wymagający kapitalnego remontu.
 2. Cena wywoławcza : 60 087 zł ( sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych ) w tym:
  - wartość składnika budowlanego 39 229 zł:
  - wartość składnika gruntowego 20 858 zł :
  Wadium : 6 008,70 zł ( sześć tysięcy osiem złotych, 70/100).
 3. Przeznaczenie nieruchomości:
  - Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W ewidencji gruntów miasta Poręba działka nr 7458/46 jest oznaczony symbolem B RIVb - co oznacza grunt zabudowany klasy IVb.
  W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położone na obszarze adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 08 grudnia 2014 r.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.
 7. Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2014r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 10. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 231

Wyświetlono: 1961 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]