Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


19-01-2015 10:54

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Porębie przy ulicy ul Cisowej 2 - aktualizacja

Burmistrz Miasta Poręba informuje:

 1. W dniu 26 lutego 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Porębie przy ul. Cisowej 2 stanowiącej własność Gminy Poręba, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7458/46.
 2. Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych pięcioro uczestników, którzy wpłacili wadium.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 60 087,00 zł.- sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 63 000,00 zł.- sześćdziesiąt trzy tysiące złotych.
 5. Nabywcą nieruchomości jest Pan Wojciech Urban.
 6. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.
 
 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7458/46 o powierzchni 581 m2. zabudowana budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym, położona w Porębie przy ulicy Cisowej 2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1Z/00025007/2. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Jest nieogrodzona, uzbrojona w wodociąg, kanalizację i linię elektryczną, aktualnie wszystkie media są odłączone. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym w 1923 roku w technologii tradycyjnej. Jest to budynek o zwartej bryle, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wymagający kapitalnego remontu.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  - Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W ewidencji gruntów miasta Poręba działka nr 7458/46 jest oznaczony symbolem B RIVb - co oznacza grunt zabudowany klasy IVb.
  - W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poręba działka jest położone na obszarze adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 23 lutego 2015 r.
 5. Cena wywoławcza : 60 087 zł ( sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych ) w tym:
  - wartość składnika budowlanego 39 229 zł
  - wartość składnika gruntowego 20 858 zł
  Wadium : 6 008,70 zł ( sześć tysięcy osiem złotych, 70/100).
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
  Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.
 7. Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2015r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca
 10. Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 245
2) Informacja w sprawie przetargu Dokument PDF 233

Wyświetlono: 2321 razy
Data ostatniej modyfikacji:27-02-2015 15:30 Urząd Miasta Poręba - [1870]