Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


21-01-2015 13:59

Nowe stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Poręba - aktualizacja.

W dniu 12.01.2015r. weszło w życie Zarządzenie nr 3/15 ustalające nową stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Poręba. Przedmiotowe zarządzenie podnosi bazową stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych o 17 gr. oraz dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych o 20 gr. za 1m2 powierzchni użytkowej.

Miesięczna stawka bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej będzie wynosić od 1 czerwca 2015 r. 1,84 zł dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Poręba. Zgodnie z zarządzeniem rzeczywistą stawkę czynszu dla lokali, wylicza się na podstawie stawki bazowej oraz czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu określonych w rozdziale IV uchwały Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poręba na lata 2012 – 2016.

Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej dla lokali socjalnych oraz dla lokali tymczasowych będzie wynosić od 1 czerwca 2015 r. 0,80 zł.

Podwyżka ta jest wymuszona rosnącymi kosztami związanymi z remontami i utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, które w roku 2014 wyniosły w przybliżeniu 1.029.684,25 zł, przy planowanym przychodzie z tytułu opłat czynszowych wynoszącym 684.849.99 zł. Podwyższenie stawek czynszu, podstawowego źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, pozwoli na uzyskanie dodatkowego przychodu w średnio miesięcznej wysokości 5.648,93 zł, co jest niezbędnym krokiem zmierzającym do zrównoważenia ponoszonych kosztów z uzyskiwanymi przychodami. Planowany termin obowiązywania nowej stawki czynszu to 1 czerwiec 2015r.

Wysokość bazowej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy ustala Burmistrz Miasta Poręba w drodze zarządzenia.

Zgodnie z rozdziałem IV uchwały nr XVII/128/12 Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2012r. ustala się następujące czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wpływające na poziom stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali:

a) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne:
  • brak urządzeń wod.kan.:- 30%,
  • kuchnia bez oświetlenia naturalnego:- 6%
  • lokale z wc:+ 30%,
  • lokale z łazienką:+ 30%
  • wspólna łaźnia ( ogrzewanie, ciepła woda, pełne utrzymanie) 40%
b) wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania:+ 30%,
c) lokalizacja lokalu w budynku: - lokale usytuowane w suterenie i na poddaszu:- 10%
d) wyposażenie lokalu w instalację gazu przewodowego:+ 30%,
e) lokale nie posiadające piwnic ani komórek:- 6%

Stawka czynszu za najem lokali socjalnych nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy. Dla lokali socjalnych nie stosuje się czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu.

Dopuszcza się uzasadniony stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu w okresie realizowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poręba na lata 2012 – 2016. Podwyższanie czynszu następuje na wniosek Zarządcy zasobów mieszkaniowych Gminy, po przedłożeniu szczegółowej analizy kosztów utrzymania zasobu.


Wyświetlono: 1758 razy
Data ostatniej modyfikacji:22-01-2015 08:34 Urząd Miasta Poręba - [1870]