Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


23-01-2015 13:12

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 23.01.2015r. do 07.02.2015r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Referat Organizacji i Spraw Społecznych ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres spoleczny@umporeba.pl do dnia 07 lutego 2015r. na załączonym formularzu.

KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym20dokument poświadczający zatrudnienie ( od każdego z rodziców) , zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin20oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru10informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka nie przekracza 3 km10informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 w/w ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  1. Wielodzietność rodziny kandydata,
  2. Niepełnosprawność kandydata,
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. Objecie kandydata piecza zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada miasta upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa.. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – od dnia 1 września 2015r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017r. prawo to dotyczy również dzieci 3 – letnich.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie Dokument PDF 212
2) Formularz uwag Dokument WORD 209

Wyświetlono: 1624 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]