Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


03-03-2015 10:04

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres srodowisko@umporeba.pl do dnia 16 marca 2015 r. na załączonym formularzu.

Zgodnie z projektem konsultowanej uchwały ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Poręba, w wysokości 14,92 miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Poręba, w wysokości 22,38 miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba – podmiotem tym była firma SITA Południe Sp. z o. o. ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa. Umowa zawarta została na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. W miesiącu lutym 2014 roku firma SITA Południe Sp. z o.o. odstąpiła od zawartej umowy.

Zgodnie z art. 6f ust.2 cytowanej powyżej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości burmistrz miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych albo przetarg na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy,do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W zaistniałej sytuacji gmina zleciała realizację przedmiotowej usługi firmie MPGKiM Sp. z o.o. w Porębie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Mimo zorganizowania w miesiącu czerwcu oraz w miesiącu październiku 2014 roku postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowej usługi. Zaproponowane ceny wykonania usługi przewyższały bowiem wysokość środków finansowych na ten cel. Z analizy danych wynikających z postępowania przetargowego przeprowadzonego w styczniu 2015 roku wynika, że obowiązujące obecnie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na pokrycie faktycznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Porębie. Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty :

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwianiaodpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnegozbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnejsystemu.

Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikającą z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r., poz.87) koszty te obejmują również koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto zgodnie z przedmiotową nowelizacją z pobranych opłat gmina może również pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnychz miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowaniaw rozumieniuustawy o odpadach.

Ze względu na nieopłacalność realizacji usługi MPGKiM Sp. z o.o. wypowiedziało umowę na świadczenie usługi z wolonej ręki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015 roku. W związku z tym konieczne było zorganizowanieprzetargu na świadczenie przedmiotowej usługi Biorąc pod uwagę dane dotyczące kosztów świadczenia usługi zaoferowane w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w styczniu 2015 roku należy stwierdzić, iż w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba konieczna jest zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez jej podwyższenie do kwoty 14,92 zł od osoby w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz do kwoty 22,38 zł od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zgodnie z opracowaniem wykonanym przez firmę IGO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicachwe wrześniu 2012 roku mieszkańcy,którzy nie zbierają odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosić będą opłatę podwyższoną o 50 %. W związku z tym wysokość stawki w przypadku, gdy nie będą one zbierane i dobierane w sposób selektywny wynosić będzie 22,38 zł miesięcznie od mieszkańca, co wynika z poniższego przeliczenia :

14,92 zł x 50 % = 7,46 zł
14,92 zł + 7,46 zł = 22,38 zł.

Wobecpowyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 258
2) Projekt uchwały Dokument PDF 323
3) Formularz uwag Dokument WORD 274

Formularz uwag do projektu uchwały


Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba

Formularz uwag do projektu uchwały
Dane podmiotu zgłaszającego propozycje
Uwagi do projektu uchwały
Treść uwagi odnosząca się do konkretnego
zapisu w projekcie uchwały (wymagane)
Uzasadnienie uwagi (wymagane)
Przepisz kod z obrazka

Wyświetlono: 2301 razy
Data ostatniej modyfikacji:03-03-2015 14:39 Urząd Miasta Poręba - [1870]