Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


05-03-2015 09:18

Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Poręba przedszkoli,oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 - aktualizacja.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do:
  1. Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Porębie biorą udział zamieszkałe w Porębie:
   • dzieci 3, 4, 5-letnie (urodzone w latach 2012-2010),
   • dzieci 6-letnie odroczone od obowiązku szkolnego;
  2. Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J. Pawła II biorą udział zamieszkałe w Porębie:
   • dzieci 3,4,5- letnie (urodzone w latach 2012 – 2010),
   • dzieci 6-letnie odroczone od obowiązku szkolnego;
  3. Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. J. Korczaka biorą udział zamieszkałe w Porębie:
   • dzieci 5-letnie (urodzone w 2010r.),
   • dzieci 6-letnie odroczone od obowiązku szkolnego.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Porębą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez dyrektorów przedszkoli i szkół z Burmistrzem Miasta Poręba
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2012, przyjętych do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2014/2015, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub szkole w terminie od 02 marca do 06 marca 2015 roku.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
 4. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/ szkole wskazanej na liście preferencji.
 5. W pierwszej kolejności do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Poręby i jednocześnie zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole spełniających kryterium zamieszkania na obszarze miasta Poręba jest większa niż liczba miejsc, wówczas przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym pod uwagę brane są kryteria zaspokajające potrzeby osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację, w szczególności rodzinną lub zdrowotną.
 7. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się kolejny – drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, ustalone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. - Pobierz deklarację
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. - Pobierz wniosek
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
 5. Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu obojga rodziców (prawnych opiekunów), lub samotnego rodzica.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
L.p.Rodzaj czynnościTerminTermin postępowania uzupełniającego
1Składanie wniosków wraz z załącznikami09.03 – 20.03.2015r.do 14.08.2015r.
2Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15.04.2015r.21.08.2015r.
3Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych06.05.2015r.28.08.2015r.
4Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
5Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
6Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaDo 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
7Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaDo 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych
L.p.Rodzaj czynnościTerminTermin postępowania uzupełniającego
1Składanie wniosków wraz z załącznikami09.03 – 20.03.2015r.Od 11 maja do 15 maja 2015 r.
2Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani)23 marca 2015r.18 maja 2015 r.
3Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci)30 marca 2015r.21 maja 2015 r.
4Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych2 kwietnia 2015 r.18 maja 2015 r.
5Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowejdo 13 kwietnia 2015 r.Od 18 maja do 20 maja 2015 r.
5Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 15 kwietnia 2015 r.22 maja 2015 r.
6Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
7Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaDo 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaDo 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Poręba przedszkoli,oddziałów przedszkolnych Dokument PDF 232
2) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale  Dokument WORD 241
3) 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Dokument WORD 258
4) Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Poręba klas pierwszych szkół podstawowych Dokument PDF 224
5) Wzór zgłoszenia przyjęcia dziecka Dokument WORD 232

Wyświetlono: 1677 razy
Data ostatniej modyfikacji:18-03-2015 10:21 Urząd Miasta Poręba - [1870]