Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


05-03-2015 14:17

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Poręba.

Na podstawie art. 383 § 1 pkt. 4, § 2a i § 4a w związku z art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) oraz § 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r., poz. 185) Komisarz Wyborczy w Częstochowie postanawia:

  1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Poręba Pana WIDURSKIEGO JANUSZA WŁADYSŁAWA wybranego w okręgu nr 7 z listy nr 31 KWW RYSZARDA SPYRY JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu;
  2. doręczyć postanowienie Panu WIDURSKIEMU JANUSZOWI WŁADYSŁAWOWI oraz przesłać Wojewodzie Śląskiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Poręba;
  3. postanowienie ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podać do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznejl
  4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  5. Od postanowienia zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Postanowienie Dokument PDF 329

Wyświetlono: 1799 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]