Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


28-05-2015 21:18

Wyjaśnienia Burmistrza Miasta Poręba dotyczące oszczędności w sektorze oświaty

Szanowna Pani Redaktor

W odpowiedzi na Pani zapytania wyjaśniam, że w sektorze oświaty nie został wdrożony „ plan oszczędnościowy”, a jedynie dokonano reorganizacji w polityce kadrowej aby utrzymać płynność finansową w obszarze płac i pochodnych. Wyjaśniam, że subwencja ,którą otrzymujemy z Ministerstwa na utrzymanie szkół, została już w całości przeznaczona na realizację zadań oświatowych, a od chwili obecnej Organ Prowadzący tzn. UM Poręba ma za zadanie utrzymać cztery szkoły i przedszkole.

W odpowiedzi na Pani zapytania wyjaśniam, że: w wyniku planowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2015/2016 zatrudnienie utraci tylko trzech nauczycieli dyplomowanych z czego dwóch jest niepełnozatrudnionych i jeden pełnozatrudniony. Wymienieni dwaj nauczyciele posiadają zatrudnienie w pełnym etacie w innych jednostkach oświatowych na terenie Miasta Poręba ( Szkoła Podstawowa nr 3 i MZS w Porębie), a jeden z w/w nauczycieli posiada zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika również w Porębie . Należy zaznaczyć ,że jednostki z których zostają zwolnieni w/w nauczyciele nie są ich podstawowym miejscem pracy ponieważ są to tak zwani „nauczyciele dochodzący”

W odpowiedzi na zapytanie ilu pracowników innych szczebli dotkną zwolnienia, wyjaśniam, że w rozumieniu „innych szczebli” kwalifikuję pracowników administracji i obsługi, co wyjaśnię w tabeli nr 1, która stanowić będzie załącznik do niniejszej odpowiedzi. W odpowiedzi na pytanie „kto może czuć się zagrożony w związku z planowanymi zwolnieniami” wyjaśniam, że NIKT ponieważ nie planuje się zwolnień ,a jedynie zmiany organizacyjne w systemie czasu pracy nauczycieli i obsługi jednostek oświatowych. Jak wynika z projektów organizacyjnych szkół wszyscy nauczyciele z wyjątkiem tych, którzy mieli zawarte umowy na czas określony lub umowę na zastępstwo, dalej zostają zatrudnieni na pełny etat ,czyli wykonywać będą swoja pracę w wymiarze 18/18 ( 18 godzin tygodniowo w szkołach ) i 25/25 w przedszkolach( 25 godzin tygodniowo).

W odpowiedzi na pytanie czwarte wyjaśniam, że Pani doradca Barbara Baran nie wprowadza „planu oszczędnościowego „w OŚWIACIE ponieważ jak wynika z definicji słowa „doradca” jest to zawód wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną jednostką profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie osobom merytorycznej wiedzy na dany temat. Ponad to wyjaśniam, że projekty organizacyjne szkół i przedszkola zostały opracowane w oparciu o budżet poszczególnych jednostek oświatowych. Za wykonanie budżetu każdej z w/w placówek odpowiedzialny jest dyrektor, na którym ciąży obowiązek wydatkowania środków finansowych w ramach zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Poręba planu finansowego. Jest to równoznaczne z dostosowaniem polityki kadrowej ,czyli zatrudnienia nauczycieli i obsługi do posiadanych środków finansowych. W przypadku przekroczenia planu finansowego danej jednostki Dyrektor odpowiada za naruszenie dyscypliny finansowej.

- art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w brzmieniu:  „Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki” oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych”.

Zmiany w systemie organizacji pracy szkół i przedszkola w szczególności nie dotyczyły zwolnień nauczycieli, a jedynie redukcji godzin ponadwymiarowych, które od kilku lat generowały w/w jednostki. W ramach wyjaśnienia: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum mają obowiązek przepracowania 18 godzin tygodniowo, a nauczyciele przedszkola 25 godzin tygodniowo, każda godzina ponad ten wymiar jest płatna według przepisów stanowiących w karcie nauczyciela tj.: dla nauczyciela dyplomowanego 41,45 zł brutto. Dlatego też, reorganizacja zatrudnienia w JST znacznie zmniejszyła ilość godzin ponadwymiarowych , nie wpływając na strukturę zatrudnienia.

 
Przykład:
ilość godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym:
2014/2015 - 10.677
2015/2016(plan) – 3.692
 

Jako Burmistrz Miasta Poręba w przyszłości chciałbym zapewnić komfort pracy nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji, a uczniom i przedszkolakom rozwój i bezpieczeństwo. Kierując się taką ideą zamierzam poprzez promocję i jakość w wykonywaniu zawodu nauczyciela wzbogacić nasze Szkoły w uzdolnioną młodzież oraz zapewnić im bezpieczną i dobrą edukację , a przede wszystkim promocję talentów jakie posiadają. W załączniku znajduje się wykaz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakwalifikowanych do rozwiązania umowy o pracę.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Załącznik  Dokument PDF 434

Wyświetlono: 1594 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]