Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


22-06-2015 13:29

informacja dla mieszkańców Miasta Poręba, dotycząca aktualnych planów sprzedaży nieruchomości gminnych

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze trudną sytuację finansową naszego Miasta, podjąłem decyzję o systematycznym przedkładaniu Radzie Miasta Poręba projektów uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, wśród których zdecydowana większość to działki niezabudowane. Moje kroki idące w tym kierunku wzbudzają jednak różne emocje, których podstawa tkwi najprawdopodobniej w niepełnym zrozumieniu istoty i znaczenia tego typu działań dla nas – mieszkańców Miasta Poręba.

Otóż, sprzedaż mienia gminnego powoduje wpływy do budżetu Miasta, które określane są w ustawie o finansach publicznych jako dochody majątkowe. Te gminy, które osiągają znaczne wielkości tych dochodów, mają większe możliwości realizacji wydatków gminnych, gdyż przekłada się to na pewne wskaźniki, które określa ustawa (art. 243 ustawy). Wskaźniki te wyliczane są w oparciu o wykonanie budżetów za 3 poprzednie lata. Tak więc osiągnięcie jak najwyższych dochodów majątkowych w bieżącym roku nie tylko poprawi naszą płynność finansową, lecz także przełoży się na możliwość uchwalenia i realizacji budżetów w latach 2016-2018.

Mechanizm ten pokazuje, że ustawodawca „preferuje” te jednostki samorządu terytorialnego, które wyprzedają swój majątek i czerpią z niego korzyści, podkreślając w ten sposób, że gminy powinny skupić pełnię swych sił na realizację podstawowych zadań wskazanych w ustawie o samorządzie gminnych, a nie utrzymywać zasoby nieruchomości.

Do podstawowych korzyści naszego Miasta płynących ze sprzedaży nieruchomości należą:

  1. Pozyskanie środków na finansowanie zadań, których potrzeby nie zostały ujęte w budżecie roku 2015 (np. zwiększenie planów finansowych szkół, finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie basenu w sezonie letnim);
  2. Poprawienie indywidualnych wskaźników, określonych w ustawie o finansach publicznych, co umożliwi utrzymanie samodzielności finansowej oraz uchwalenie budżetów w najbliższych latach;
  3. Zmniejszenie kosztów, jakie gmina ponosi na utrzymanie tych nieruchomości;
  4. Wpływy z podatku od nieruchomości;
  5. W sytuacji natomiast uruchomienia przez potencjalnego nabywcę działalności gospodarczej na zakupionym od gminy gruncie, do korzyści należy zaliczyć:
  • Wpływy z podatku od nieruchomości obliczone wg podwyższonych stawek tj. dla obiektów przeznaczonych pod działalność gospodarczą;
  • Pośrednio – wpływy z podatku dochodowego (PIT lub CIT), podatku od ewentualnych czynności cywilnoprawnych (PCC);
  • Stworzenie szansy na zatrudnienie dla mieszkańców Poręby, a tym samym polepszenie warunków bytowych ich rodzin, zmniejszenie obciążeń budżetowych na świadczenia z pomocy społecznej, itp.

Liczę więc, iż mając powyższe na uwadze przychylniej będziecie oceniać moje kroki, zmierzające do intensyfikacji działań w tym zakresie.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Informacja o nieruchomościach  Dokument PDF 290

Wyświetlono: 1344 razy
Data ostatniej modyfikacji:22-06-2015 13:56 Burmistrz Miasta Poręba - [14]