Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych grożących patologiami i uzależnieniami.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356) określa w art.1 obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Zgodnie z art.41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin.

Gmina z racji dysponowania odpowiednią wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o swoich możliwościach może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności lokalnej, ponieważ nadmierne zażywanie alkoholu stanowi poważny problem, nie tylko dla pojedynczych jednostek ale i dla ogółu społeczeństwa. Działania ujęte w Gminnym Programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porębie powołaną przez Burmistrza Miasta Poręba. Program jest kontynuacją prac podjętych w 2013 roku.

Wśród najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie realizacji działań z przedmiotowego zakresu należy wymienić:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356).
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).
 3. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W skład Zespołu do spraw Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porębie wchodzi 8 członków- przedstawicieli grup zawodowych rekomendowanych przez PARPA: przewodniczący – Burmistrz Miasta Poręba, kierownik MOPS, kurator zawodowy, policjant, radca prawny , 3 przedstawicieli społecznych. Są to osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Zespołu należy:

 • przyjmowanie wniosków na leczenie,
 • pierwszy kontakt z osoba uzależnioną i rodzinami z problemami alkoholowymi,
 • motywowanie do leczenia, informowanie o szkodliwym działaniu spowodowanym nadużywaniem,
 • alkoholu oraz zażywaniem narkotyków (aspekty zdrowotne, społeczne, finansowe),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
 • kierowanie na badania oraz leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny jest miejscem nawiązania pierwszego życzliwego kontaktu pacjenta i jego rodziny:

 • motywuje do leczenia,
 • informuje o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
 • udziela wsparcia po zakończonym leczeniu (np. poprzez uruchomienie przy punkcie grup wsparcia po zakończonym programie leczenia w placówce odwykowej),
 • rozpoznaje w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udziela stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach powstrzymania przemocy,
 • interweniuje w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej ( za zgodą osoby doznającej przemocy),
 • posiada bazę danych o dostępnych miejscach pomocy oraz literaturę edukacyjną,
 • udziela porad i informuje o możliwościach prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, wdrażania drogi sądowej w stosunku do członków rodzin uchylających się od zobowiązań w zakresie zaspakajania potrzeb rodziny,
 • udziela konsultacji indywidualnych dla dorosłych dzieci alkoholików.

W okresie od 01.02.2013r. – 14.12.2013r. Punkt Konsultacyjny czynny był 1 raz w tygodniu, w soboty w godz. 11.00 do 13.00 za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych. Certyfikowany terapeuta uzależnień udzielała indywidualnych konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.

ZAWIERCIAŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEZWOŚCIOWE „PRZYSTAŃ”
– KLUB ABSTYNENTA W ZAWIERCIU:

Stowarzyszenie realizuje świadczenia rehabilitacyjne, zapewnia osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom możliwość kontynuacji procesu „zdrowienia”, uczy funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie bez alkoholu. Działania Społeczności Klubu ukierunkowane są na przywrócenie zdolności funkcjonowania społecznego osobie uzależnionej oraz organizuje przy współpracy z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zawierciu zajęcia terapeutyczne dla członków Klubu – osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w formie zajęć treningowych oraz terapii wyjazdowych, terapii rodzinnej.

Klub stanowi grupę wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, kształtuje w społeczeństwie alternatywne środowisko promujące trzeźwy styl życia bez alkoholu,

Klub realizuje swoje zadania poprzez pracę Społeczności Klubowej, Grupę Wsparcia dla żon – osób współuzależnionych, działających na terenie Klubu Grupę Anonimowych Alkoholików.Członkami Klubu korzystającymi z usług i specjalistycznych zajęć, w tym terapii profesjonalnej są również osoby uzależnione i ich rodziny z terenu miasta Poręba.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Udziela pomocy socjalnej, pomaga w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, materialnych, bytowych osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, wskazuje podopiecznym z problemami alkoholowymi sposoby ich rozwiązywania.

Prowadzi Świetlicę Środowiskową dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych – rodzin z problemem alkoholowym, zapewniając opiekę pedagogiczno-wychowawczą dzieciom uczęszczającym do Świetlicy. Świetlica rozwija zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, pomaga w odrabianiu lekcji. W Świetlicy realizowane są programy profilaktyczne dla dzieci oraz prowadzone są działania profilaktyczne wobec rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy. W zajęciach świetlicy uczestniczy miesięcznie 35 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1900. Zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych – wychowawców. Dzieci otrzymują jeden posiłek dziennie. Całkowity koszt utrzymania świetlicy wyniósł w 2013r. 102.880,00 zł.

Uchwały
1. Uchwała Nr XXXIV/292/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=