Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Przeciwdziałanie Narkomanii

Lokalna polityka społeczna=>Przeciwdziałanie NarkomaniiRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł
Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Narkomania – oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie – narkotyków. Są to substancje naturalne lub syntetyczne, które wprowadzone w określonej dawce do organizmu ludzkiego oddziałują na układ nerwowy, powodując między innymi zmiany świadomości, percepcji, nastroju. Narkomania jest problemem społecznym i stanowi jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.

Wiąże się ona bezpośrednio z zagrożeniami dla zdrowia – HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne oraz z problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość i bezdomność. Konieczne są zatem planowe działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku narkomanii, czemu ma służyć opracowany dla gminy Poręba Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej „Programem”.

Program realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 poz.124 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.),
 • oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, który wyznacza jednostkom samorządu terytorialnego wyłącznie kierunki działań, rezygnując z określenia szczegółowych zadań, i umieszcza te decyzje w wyłącznej kompetencji samorządów.

Założeniem strategicznym Programu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych realizujących zadania przeciwdziałania narkomanii. Program jest kontynuacją prac podjętych w 2013r.

Podkreślić należy natomiast, że rozwiązanie problemu uzależnień to zadanie wymagające wieloletniej perspektywy i powtarzalności podejmowanych działań.

Z tego punktu widzenia ważne jest przyjęcie Programu w całości, kontynuowanie zawartych w nim przedsięwzięć po 2014r. i uwzględnienie, iż efekty tego Programu pojawiać się będą stopniowo w dłuższej perspektywie czasu.

Badaniami ankietowymi dot. zjawiska narkomanii objęto 105 osób. Grupę badawczą stanowili uczniowie Zespołu Szkół w Porębie oraz rodzice uczniów. Badanie miało na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez mieszkańców miasta Poręba substancji psychoaktywnych, jak również identyfikację i pomiar czynników wpływających na rozmiary zjawiska. Respondenci wypełnili ankietę przy zachowaniu pełnej anonimowości i przy zapewnieniu, ze uzyskane wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów badawczych.

W listopadzie 2013r. zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów Zespołu Szkół w Porębie, które miały na celu zdiagnozowanie zjawiska narkomanii wśród młodzieży, jego skali i nasilenia. Badaniami objęto 57 uczniów.

Z przeprowadzanych badań wynika, że istnieje dość duże zagrożenie narkomanią w środowisku szkolnym, ponieważ 33% respondentów próbowało narkotyków. Pocieszający jest fakt, że dla 16% uczniów była to tylko jednorazowa przygoda, a jedynie 1 ankietowany zażywa narkotyki kilka razy w miesiącu.

Głównym powodem sięgania po narkotyki przez młodzież jest ciekawość oraz chęć dobrej zabawy. Wśród uczniów najpopularniejszym środkiem odurzającym jest marihuana, do jej zażywania przyznało się 33% badanych. Pojedyncze osoby miały kontakt z amfetaminą i haszyszem. Odpowiadając na pytanie o miejsca, w których istnieje największe prawdopodobieństwo zetknięcia się z narkotykami, badani uczniowie podawali następujące dane:

 • na dyskotekach -68,42%
 • w pubach i klubach młodzieżowych - 45,61%
 • na spotkaniach towarzyskich w prywatnych domach - 28,07%
 • w określonych miejscach na terenie miasta - 26,32%
 • na koncertach - 24,56%
 • w szkole - 14,04%

W listopadzie 2013r. przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół w Porębie, które miały na celu zdiagnozowanie skali problemów związanych z narkomanią w mieście Poręba. Badaniami objęto 48 rodziców, którzy odwiedzili w tym czasie szkołę w celu uzyskania informacji na temat wyników w nauce i zachowania swego dziecka. Rodzice wypełnili ankietę przy zachowaniu pełnej anonimowości i przy zapewnieniu, że uzyskane wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów badawczych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa badanych rodziców (56,25%) uważa, ze zjawisko narkomanii jest największym problemem XXI wieku, natomiast 29,17% respondentów nie widzi tego problemu w najbliższym otoczeniu. Wśród odpowiedzi 14,48% badanych wskazało, iż jest to taki sam problem jak 20 – 30 lat temu.

ZADANIA WŁASNE GMINY ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII
 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych..
 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
MONITORING I EWALUACJA

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji n.t. wdrażanego projektu w ujęciu finansowym i rzeczowym. Natomiast ewaluacja Programu to ocena jego rezultatów oddziaływania na potrzeby, które mamy zaspakajać. Stałe monitorowanie problemu i sytuacji w zakresie używania i eksperymentowania

Monitorowanie stanu problemów związanych z narkomanią na terenie naszej gminy we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, których zadania są zbieżne z celami niniejszego Programu odbywać się będzie poprzez:

 • stworzenie sieci wymiany informacji,
 • zbieranie danych statystycznych,
 • prowadzenie badań ankietowych,
 • analizę uzyskanych danych,
 • opracowywanie wniosków i priorytetów do dalszego działania.

W procesie monitoringu i ewaluacji zaangażowane będą:

 • Rada Miasta,
 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Burmistrz Miasta,
 • Zespół koordynujący Program,
ODBIORCY PROGRAMU
 • Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych, rodzice,
 • Przedstawiciele instytucji (nauczyciele, psycholodzy, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, policjanci,pracownicy służby zdrowia, straż miejska, duchowni),
 • Przedstawiciele władz lokalnych,
 • Społeczność lokalna.
ZRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU

Środki finansowe pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie na realizację Programu. Dzięki aktywności i zaangażowaniu przedstawicieli różnych instytucji z terenu miasta, jak np. nauczycieli, pedagogów szkolnych, część zadań będzie realizowana nieodpłatnie.

Wiele spośród przedsięwzięć wymienionych w GPPN spójnych jest z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach GPRPA. Z faktu tego wynika, że większość projektów zaplanowanych w ramach GPPN pozwoli na ograniczenie zjawiska uzależnień nie tylko od narkotyków, ale także od alkoholu. Id:

Uchwały
1. Uchwała Nr XXXIV/293/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=