Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Rada Miasta

Urząd Miasta i Rada Miasta=>Rada MiastaRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Rada Miasta Poręba

Rada Miasta zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania te wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Przewodniczący upoważniony jest do reprezentowania Rady na zewnątrz .

Radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami , a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia , nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sesje Rady są jawne. Rada może podjąć uchwałę o wyłączeniu części porządku obrad z trybu jawnego jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Rada stanowi prawo w formie uchwał oraz wyraża swe opinie w formie stanowisk, oświadczeń , apeli. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych (quorum) w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Projekty uchwał przygotowuje Burmistrz we współpracy z Komisjami Rady. Burmistrz może zlecić wstępne opracowanie projektów uchwał poszczególnym Referatom Urzędu Miasta. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada ze swojego grona może powoływać stałe Komisje i w miarę Potrzeb powołuje Komisje doraźne do określonych zadań , ustalając odrębną uchwałą przedmiot oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie. Do zadań Komisji stałych należy :

 1. kontrola w zakresie spraw , dla których Komisja została powołana,
 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komsji przez Radę oraz sprawy przedkładane przez Członków Komisji,
 3. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 4. kontrola wykonywania uchwał Rady

Rada ze swojego grona powołuje Komisje Stałe i Doraźne, które są organami wewnętrznymi Rady. Rada Miejska powołuje 3 Komisje Stałe:

 1. Rewizyjną,
 2. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
 3. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Komisje działają na posiedzeniach oraz poprzez swych członków zlecając im zbadanie na miejscu poszczególnych spraw. W pracach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący członkami Komisji bez prawa głosowania. Przewodniczący Komisji Stałej jest wybierany spośród członków Rady, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia (kont role) i uchwalać opinie i wnioski.Nagranie dźwiękowe z VIII Sesja Rady Miasta z dnia 2015-04-27


Pobierz protokół z VIII Sesja Rady Miasta

Nagranie dźwiękowe z IX Sesja Rady Miasta z dnia 2015-05-25


Pobierz protokół z IX Sesja Rady Miasta

Nagranie dźwiękowe z X Sesja Rady Miasta z dnia 2015-06-28
Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=