Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Referat Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Rada Miasta=>Urząd Miasta=>Struktura organizacyjna=>Referat Ochrony ŚrodowiskaRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami (wyciąg)
 1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 2. - Udzielanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 3. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 4. Udzielanie przedsiębiorcom zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 5. Udzielanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 6. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie w zakresie wynikającym z zakresu działania referatu.
 7. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wynikającym z zakresu działania referatu.
 8. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska.
 9. Przygotowywanie projektów decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko..
 10. Występowanie do odpowiednich organów o podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150 Ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.
 14. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
 15. Przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
 16. Opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska.
 17. Przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania na środowiska planowanego przedsięwzięcia i przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 18. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.
 19. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji z budżetu miasta osobom fizycznym na realizacje zadań proekologicznych.
 20. Opiniowanie wniosków dotyczących gospodarowania odpadami.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania tymi odpadami.
 22. Prowadzenie spraw z zakresu nakazania usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania i przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie.
 23. Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk".
 24. Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Porębie w fazie poeksploatacyjnej.
 25. Prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 26. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody, o których mowa w art. 44 ustawy o ochronie przyrody.
 27. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania form ochrony przyrody wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Poręba
 28. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie form ochrony przyrody znajdujących się na terenie miasta, a ustanowionych przez wojewodę.
 29. Współpraca z innymi organami ochrony przyrody.
 30. Prowadzenie spraw z zakresu zmiany stanu wody na gruncie,
 31. Przygotowywanie dokumentów dotyczących wyznaczenia miejsc wydobycia kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wody.
 32. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 33. Opracowywanie SIWZ do przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 34. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 35. Weryfikacja sprawozdań, o których mowa pkt.) 29 i występowanie w razie potrzeby o ich uzupełnienie.
 36. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przedkładanie go Marszałkowi Województwa Śląskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
 37. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 38. Przygotowywanie sprawozdania o wielkości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu z terenu miasta.
 39. Prowadzenie ewidencji :
  1. zbiorników bezodpływowych,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków,
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 40. Prowadzenie spraw z zakresu nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi oraz objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 41. Prowadzenie spraw z zakresu ustanawiania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 42. Prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 43. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 44. Udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o :
  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,,
  2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,,
  3. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,.
  4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 45. Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie udzielania zezwolenia na:
  1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oczyszczalni ścieków,
  3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 46. Przygotowywanie projektów decyzji w przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 47. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacji tych deklaracji.
 48. Przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 49. Prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 50. Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, zaliczeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 51. Sporządzanie wykazu właścicieli nieruchomości, w stosunku do których zastosowano następujące ulgi :
  1. umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. umorzenie odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. odroczenie terminu płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 52. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź niezaleganiu w płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 53. Przygotowywanie danych dla Referatu Finansowego do sprawozdania o dochodach Rb-27s.
 54. Prowadzenie spraw dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 55. Organizowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.
 56. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym opracowywanie corocznego projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 57. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 58. Zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 59. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania, cofania zezwoleń na prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną. sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 60. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 61. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie spraw dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=