Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Zwierzęta bezdomne

Ochrona środowiska=>Zwierzęta bezdomneRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Poręba
 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

  Zadanie to będzie realizowane poprzez zawartą umowę z przedsiębiorcą, który w danym roku przyjmuje do realizacji zadanie polegające na świadczeniu usługi w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poręba.

  Zgodnie z zawartą umową zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione i umieszczone w schronisku prowadzonym przez przedsiębiorcę lub w schronisku, z którym przedsiębiorca ma zawartą umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poręba.

 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

  Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie związana głównie z kontrolą populacji w szczególności poprzez jej ograniczenie. Ograniczenie populacji będzie prowadzone poprzez antykoncepcję przy zastosowaniu środków farmakologicznych.

  W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących kupowana będzie dla nich i wykładana karma. W razie zaistnienia potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących odbywać się ono będzie poprzez zawarcie stosownej umowy odpowiednio pomiędzy Gminą Poręba a zarządcą nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, zarządcą ogrodów działkowych bądź osobą fizyczną.

 3. Odławianie bezdomnych zwierząt.

  Odławianie zwierząt bezdomnych będzie miało charakter stały. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych będą prowadzone z urzędu albo na wniosek mieszkańców.

  Odławianie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą, który przyjmuje w danym roku do realizacji świadczenie usługi w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poręba, z uwzględnieniem następujących zasad:

 • wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Poręby będzie się odbywało na zgłoszenie przez cały okres trwania umowy, również w niedziele i święta z zapewnieniem całodobowej gotowości,
 • w razie potrzeby zwierzętom chorym i rannym zapewniona zostanie pomoc lekarsko - weterynaryjna,
 • wyłapywanie bezpańskich zwierząt będzie prowadzone przy użyciu urządzeń i środków, które nie narażą ich na urazy i cierpienia,
 • po wyłapaniu bezpańskiego zwierzęcia przedsiębiorca w uzasadnionych przypadkach podejmie w pierwszej kolejności działania w celu znalezienia nowego właściciela dla tego zwierzęcia,
 • transport zwierząt musi odbywać się przystosowanym do tego celu samochodem umożliwiającym prawidłowe ulokowanie zwierzęcia, a używane uwięzi nie mogą krępować zwierzęcia w czasie transportu,
 • w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną wodę i karmę oraz odpoczynek,
 • w przypadku nie znalezienia nowego właściciela wyłapane zwierzę zostanie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • w przypadku umieszczenia zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt jego przekazanie odbywać się będzie na podstawie pisemnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokument ten winien zawierać: datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, opis zwierzęcia ze zdjęciem, potwierdzenie przejęcia zwierzęcia przez schronisko. Kopię tego dokumentu przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać do Gminy Poręba.

 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

  Obowiązek sterylizacji albo kastracji zwierząt dotyczy schronisk, w których umieszczane będą bezdomne zwierzęta.

 2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą, który przyjmuje w danym roku do realizacji świadczenie usługi w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poręba.

  W przypadku znalezienia przez przedsiębiorcę nowego właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, przekazanie nastąpi w oparciu o protokół przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi, zawierający : imię i nazwisko osoby przejmującej zwierzę i jej adres, opis zwierzęcia ze zdjęciem, datę i miejsce wyłapania zwierzęcia, datę przejęcia zwierzęcia i podpisy przekazującego i przejmującego. Kopię tego dokumentu przedsiębiorca przekazuje do Gminy Poręba.

 3. Usypianie ślepych miotów.

  Usypianie ślepych miotów psów i kotów będzie prowadzone przez lekarza weterynarii, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.

  W przypadku ślepych miotów zwierząt będących pod opieką właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale pozostawały, koszt uśpienia ponosi właściciel albo osoba, pod której opieką zwierzę trwale pozostawało.

 4. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

  Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawieranej przez Gminę Poręba z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może określić gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Poręba podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowę zawartą z przedsiębiorcą, który przyjmuje w danym roku do realizacji świadczenie usługi w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poręba. Zgodnie z zawartą umową w przypadku zwierząt chorych bądź rannych przedsiębiorca niezwłocznie zapewni im pomoc weterynaryjną.

 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

  Koszt realizacji zadań wynikających z "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba." ponosi Gmina Poręba. Środki finansowe na jego realizację zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Poręba na 2012 r. w wysokości 19.600,00 zł.

  Wydatkowanie środków finansowych będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją przedmiotowego Programu.
Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=